Aktivnosti župnog Caritasa u 2017. godini

Na početku 2018 godine, kao i svake godine do sada, donosim izvještaj o radu Caritasa župe Sračinec u 2017. godini, a njegov rad je vidljiv po sljedećim stavkama i utrošenim sredstvima. U 2017. godini župni Caritas je pomogao 85 puta.

Prihod u 2017. godini

Prijenos iz 2016. godinu = 1. 435, oo kn

Nedjelja Caritasa (dio za župu) = 1. 600, oo kn

Donacije župljana i karitativne aktivnosti = 14. 545, oo kn

Sveukupno = 17. 580, oo kn

Troškovi u 2017. godini

Bonovi za hranu = 8. 600, oo kn

Za kupnju hrane i osnovnih životnih potrepština = 1. 550, oo kn

Za režijske troškove i kupnju drva = 3. 160, oo kn

Za medicinske potrebe = 250, oo kn

Donacije socijalnoj samoposluzi, misijama i terapeutskoj zajednici „Moji dani“ iz Đurmanca = 2. 500, oo kn

Sveukupno = 16. 060, oo kn

Dana 31. 12. 2017. godine u blagajni župnog Caritasa ostalo je 1. 520, oo kn koje se prenose u 2018. godinu.

Ostale aktivnosti

– Za Cvjetnicu su se prodavale pisanice za Udrugu „Ludbreško

sunce“ iz Ludbrega, koje skrbi o osobama sa posebnim

potrebama.

– U mjesecu svibnju i studenom, sakupljalo se je za Socijalnu

samoposlugu iz Varaždina.

– U Adventu su djeca i mladi naše župe radili i prodavali Božićne

čestitke za Caritas.

– Sakupljali smo svoj dar za misije u Nigeriji u kojoj radi č. s.

Marija Lucija Vincek koja je pohodila našu župu.

– Bilo je i nekoliko suradnji sa ostalim udrugama Općine

Sračinec vezano uz stare i bolesne članove naše župe.

– Održan je humanitarni koncert za „Marijine obroke“.