Presveto Srce Isusovo

Bitna poruka blagdana Presvetog Srca Isusova je upozoriti ljude na tajnoviti i neshvatljivi odnos Boga prema čovjeku. Što je to odnos? Svaki od nas je jedna, tako kažemo, jedinka. To znači: ja sam jedinka, ti si jedinka, on je jedinka. Kad bismo mi bili biće koji bi svaki za sebe mogao biti, opstati bez ikoga drugoga tako da bismo mogli reći – niti meni itko treba, niti ja ikome trebam – tada bismo mi bili bez odnosa jedan prema drugome. To je nezamislivo. Tako ne može biti ni mrtvo kamenje. I kamen prema drugom kamenu ima neki odnos – neki je ispod drugoga, drugi je pokraj drugoga, treći je ispred drugoga, četvrti je iza drugoga, itd. To je odnos koji zovemo prostorni odnos ali je ipak neki odnos mrtvog, bešćutnog i nerazumnog kamenja. Sasvim je drugi odnos koji imaju biljke, koje su dio žive prirode. Biljke već imaju životni odnos jedna prema drugoj. Nekad jedna kraj druge ne može biti. Ima biljaka koje se, kažemo, ne podnose i jedna drugu ne podnosi. Nasuprot tome ima biljaka takovih da jedna bez druge ne može biti, kao npr. imela nikad ne može izrasti i živjeti bez drugog drveta. Ona se nasadi na drugo drvo i živi od njega.

Sasvim je pak drugačiji odnos među životinjama i biljkama. Životinje životno ovise ili prema biljkama ako je životinja biljožder ili prema drugim životinjama ako su mesožderi pa love i hrane se drugim životinjama ili životinjama druge vrste. Životinje iste vrste imaju između sebe drugačiji odnos i ne jedu istu vrstu. Grabežljivi lav ne jede drugog lava. Morski pas ne napada i ne jede drugog morskog psa, makar je on još mali i lako ga odrasli može stići. Krokodili ne jedu jedni druge.

Htio sam vam ovim prispodobama samo pokazati što je to odnos: prostorni odnos među neživom prirodom i životni odnos među živom prirodom.

Odnos među razumnim bićima ovdje na zemlji poznamo samo između čovjeka i čovjeka koji su ovdje jedino razumno biće. Taj odnos nije samo prostorni, tj. ovo je ispred drugoga ili iza drugoga ili kraj drugoga nego se taj odnos temelji na razumu. To znači: Razumno biće spoznaje i zna za druga bića. Zna o njemu barem nešto. Napr. ovaj je veći od mene, jači od mene, slabiji od mene, manji od mene, pametniji od mene ili manje pametan od mene, ljepši ili ružniji od mene itd.

Vidite da se odmah uspostavlja neki razumski odnos – odnos iz spoznaje. Osim toga razumskog odnosa postoji među ljudima jedan odnos koji mi ljudi zovemo srodstvo. On nastaje iz rođenja. Zato ga zovemo krvno srodstvo. Među ljudima postoji i jedan odnos koji nastaje iz osjećaja.

Taj odnos stvara među ljudima prijateljstvo, ljubav, strah ili pak mržnju, osvetu pa čak i ubojstva tj. istrebljenje drugoga. Između ljudi mogu biti vrlo različiti odnosi. Najsudbonosniji su odnosi ljubav i mržnja, pravda i nepravda, istina i laž.

Odnos koji nastaje između Boga koji je duhovno, osobno, razumno i svemoćno biće – Stvoritelj i čovjeka kao stvorenog bića je specifični odnos Stvoritelja i stvorenog. Tako da mi kažemo: Mi smo od Boga, a Bog kaže: to su moja stvorenja, oni su od mene, moje su djelo.

Osim ovog odnosa – Stvoritelj i stvorenje, između Boga i ljudi postoji i razumski i čuvstveni odnos. Taj odnos ljubavi gotovo je neshvatljiv. Stvoritelj ljubi Božjom ljubavlju svoja stvorenja i to ne bilo kako nego tako i toliko da svoga Jedinorođenoga Sina, drugu Božansku Osobu šalje u svijet utjelovljenjem u čovjeka a onda utjelovljeni Isus Krist, Bogočovjek umire na križu u strašnim mukama za nas. O Kristovoj Božjoj ljubavi prema nama ljudima piše danas sveti Pavao u poslanici i kaže: “Samo ako smo ukorijenjeni ljubavlju možemo shvatiti koja je dubina, širina, visina i dužina nespoznatljive ljubavi Kristove prema nama ljudima.”

Koja je to ljubav i kakva je to Isusova ljubav prema nama napisao je jedan duhovni pisac: “Stani pred križ i gledaj ga, promatraj ga pa ćeš spoznati koliko nas je ljubio.”

Mi ljudi mislimo, govorimo, ljubimo ili mrzimo ljudskom ljubavlju ili mržnjom. Današnji blagdan nam predočuje Božju ljubav prema nama. Ako smo, kako piše sveti apostol Pavao, ukorijenjeni u ljubavi moći ćemo barem donekle shvatiti svu veličinu Božje ljubavi prema nama izraženoj u slici Presvetog Srca Isusova čiji blagdan slavimo. Amen.

preč. Gabud Vjekoslav