Smisao života je ljubav

Najmlađa učiteljice Crkve, sveta Terezija iz Lisieuxa, ili uobičajeno zvana sveta Mala Terezija, tražila je svo­je mjesto u Crkvi. Tražila je kako će na najdjelo­tvorniji način učiniti najviše za Boga i za ljude.

Odgovor na svoja traženja našla je u Svetom pismu. Čitala je Prvu Pavlovu poslanica Korinćanima 13, 1-8: »Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeo­ske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi il cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao-ništa sam! Ikad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljuba­vi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne tra­ži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vje­ruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.«

Tada je uzviknula: »O Isuse, moja Ljubavi! Moje zvanje je ljubav!« Kao da je rekla: sav smisao moga života je ljubav.

Božja riječ i nama govori da je ljubav smi­sao našega života.

Isus nam govori: »Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni dru­ge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jed­ni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge. «

Kad sve prihvatimo iz ljubavi, tada će i naš život, kao i Isusov, biti plodan, bit će dar drugima. Kad od ljudi doživimo neku neprav­du, sjetimo se da jedino u ljubavi možemo ove teškoće pod­nijeti i prikazati možda upravo za te siromašne lju­de koji nam nepravdu nanose. Kad doživimo neu­spjeh u poslu, imajmo na umu da prava uspješnost svakoga našeg posla ovisi isključivo o veličini moje ljubavi kojom obavljam taj posao, a ne o vanjskoj djelotvornosti niti o koristi koju imam u tome po­slu, niti o prosudbi ljudi.

Ako danas u ljubavi učinimo jedno djelo više nego smo učinili jučer, rastemo u svetosti života i postajemo oni koji su sposobni mijenjati svijet na bo­lje, postajemo ljudi u kojima prebiva ljubav Božja.